Vlaardingen in beweging
Zuidbuurt 89, 3132 KA Vlaardingen, 010 435 2534

Over ons »  ANBI status

Vlaardingen in Beweging wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur welke geen beloning ontvangt voor hun diensten.

Dit bestuur bestaat uit:
Functie Naam
Voorzitter Marchienus Siegers
Penningmeester Cees Clement
Secretaris Tom Roovers

Daarnaast heeft Vlaardingen in beweging een directeur welke een fulltime aanstelling heeft conform cao sport. Ook alle medewerkers hebben een aanstelling conform cao sport.

De ambitie van Stichting Vlaardingen in Beweging per 1-1-2016


De missie
Stichting Vlaardingen in Beweging (VIB) is een professionele organisatie die zich richt op groepen burgers die – om uiteenlopende redenen – (te) weinig bewegen en een ongezonde levensstijl hebben. VIB probeert daarin verandering te brengen en stimuleert met name kwetsbare groepen meer te bewegen en hun ‘leefstijl’ te veranderen. VIB ontwikkelt, organiseert en ondersteunt daartoe een sport- en beweegaanbod om structurele veranderingen bij de doelgroep te bewerkstelligen. VIB levert zodoende een betekenisvolle bijdrage aan de vitaliteit van burgers en de samenleving van Vlaardingen.
De missie beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijdscategorie en/of sociale klasse. Samenwerking met organisaties die expertise bezitten op andere leefstijl aspecten wordt actief nagestreefd.

Aansluiting bij gemeentelijk beleid
De ambitie van VIB sluit goed aan op de ambitie van de gemeente Vlaardingen.
De gedeelde ambitie is:
‘Stimulering van sporten en bewegen van de inwoners van Vlaardingen. Dit richt zich met name op participatie van de jeugd, van senioren en van niet-actieven. De rol van de gemeente is hierin randvoorwaardelijk en regisserend. De rol van ViB voornamelijk uitvoerend.
Sport en Bewegen draagt bij aan het leefklimaat, gezondheid en sociale samenhang in de stad. ViB en gemeente Vlaardingen beogen een bijdrage te leveren aan de onderstaande maatschappelijke effecten:
1. Jeugd: karaktervorming: in het algemeen (positieve normen en waarden) en meer specifieke    persoonlijkheids- en gedragskenmerken in het bijzonder zoals: zelfvertrouwen,doorzettingsvermogen,  zelfwaardering, sociaal gedrag en prestatiestreven.
2. Senioren: minder eenzaamheid, langer zelfstandig wonen, minder thuiszorg.
3. Allen: de sociale samenhang en veiligheid in wijken.

Om dit maatschappelijk effect te bereiken worden de volgende doelen nagestreefd:
Inwoners stimuleren meer te bewegen c.q. sport te beoefenen; inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB);
Samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en andere beweegaanbieders versterken en hierdoor een dagelijks sport- en beweegaanbod in de wijken en buurten te realiseren;
Jongeren hebben een gezond gewicht en een gezonde leefstijl;
Sport en Bewegen wordt ingezet als middel om de participatie onder specifieke doelgroepen te verhogen waardoor een beroep op de WMO kan worden voorkomen of uitgesteld.’

Hiervoor worden concrete activiteiten ontplooid. T.w.:
* activiteiten aanbieden aan doelgroepen (jeugd, ouderen en mensen met een beperking; dus gericht op terugdringen van het beroep op thuiszorg en WMO);
* aanbieden van een gevarieerd schoolsportprogramma;
* structureel inzetten van medewerkers t.b.v. sportieve activiteiten in de wijken;
* uitvoering geven aan het convenant JOGG;
* ontwikkelen van innovatieve activiteiten die leiden tot minder vraag naar aan de WMO .

Contactgegevens:
Vlaardingen in Beweging
Zuidbuurt 89
3132KA Vlaardingen
T 010-4352534
E info@stichtingvib.nl

Rek nr: NL 30 RABO 0180550950
KvK nr: 56744811
Fiscaal nr (RSIN): 852289133

Hier treft u jaarlijks uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten met toelichting van onze Stichting.
Aangezien Stg. ViB in 2016 nog geen ANBI status had treft u hier juni 2018 de informatie over 2017